Menu
Obec Horní Těšice
Horní Těšice
rozšířené vyhledávání

Rezervace KD

Provozní řád

Kulturního domu Horní Těšice, č.p. 40 (dále jen „KD“)

I.

 1. KD je provozován obcí Horní Těšice (dále jen „pronajímatel“).
 2. Za správu KD odpovídá správce KD (dále jen „správce“), který je určen pronajímatelem.
 3. Nájemce a návštěvník KD je povinen chovat se tak, aby nepoškodil zařízení KD.
 4. Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou zařízení KD a je povinen nahradit vzniklou škodu.
 5. Ve všech prostorách KD platí zákaz kouření včetně elektronických cigaret a používání otevřeného ohně. Pro kuřáky je vyhrazen prostor před KD.
 6. Přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů a jiné úpravy jsou ve všech prostorách KD bez vědomí správce zakázány.
 7. Nájemci je povolen vstup pouze do prostor, které jsou předmětem pronájmu.

II.

 1. Pronajímatel pronajímá následující prostory: celý objekt KD, velký sál, malý sál, hospoda, kuchyň s jídelnou, klubovnu.
 2. Zájemce o pronájem podává žádost o pronájem pronajímateli. Pronajímatel si vyhrazuje právo zájemci pronájem odmítnout.
 3. Nájemce se před konáním pronájmu dohodne se správcem na době převzetí prostor a majetku KD.
 4. Nájemce odpovídá při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh a má právo vypovězení nežádoucích osob z prostoru KD.
 5. Nájemce se zavazuje dodržovat zásady protipožární prevence a v případech, kdy to zákon vyžaduje, zajistit dohled protipožární hlídky.
 6. Nájemce je povinen se seznámit s obsluhou všech používaných elektrických spotřebičů a používat je dle návodu k použití. Platí přísný zákaz přemísťování všech elektrospotřebičů. Za použité spotřebiče ručí nájemce do výše jejich pořizovací hodnoty.
 7. Nájemce je povinen vyplnit se správcem inventář.
 8. Nájemce odpovídá po ukončení akce za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a el. spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Při odchodu zkontroluje, zda se v pronajímaném prostoru a v přilehlých prostorách nesvítí, neteče voda nebo neprotéká WC.
 9. Po skončení akce zajistí nájemce úklid pronajatých prostor, tj. odstranění odpadků, výzdob, úklid toalet, vytření podlah a uvedení pronajímaných prostor do původního stavu, jako byl při převzetí, dle předchozí domluvy se správcem.
 10. Správce při převzetí prostor od nájemce zkontroluje, zda je vše uvedeno do původního stavu a vyhrazuje si námitky na úklid.
 11. O jakýchkoliv mimořádných událostech je nájemce povinen neprodleně informovat správce.
 12. Nájemce předá pronajaté prostory správci v době dohodnuté předem se správcem.
 13. V případě zjištění závad správce a nájemce sepíší protokol o škodě za účelem stanovení výše úhrady.
 14. Případné neshody mezi správcem a nájemcem řeší pronajímatel.

III.

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele KD.
 2. Správce má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich opatření ve spolupráci s pronajímatelem. V případě hrubého porušování tohoto provozního řádu může správce akci nájemce ukončit.
 3. Při užívání prostor KD platí veškeré zákonné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.
 4. Důležitá telefonní čísla a kontakty:

Pronajímatel:

Obec Horní Těšice, e-mail: obec@hornitesice.cz

Správce:

Hana Duchoňová, tel: 721 711 781

 

IV.

Ceník

 

 

DOMÁCÍ

Celý kulturní dům (I. a II. patro) 2 400,- Kč
Velký sál 1 200,- Kč
Hospoda a kuchyň 500,- Kč
Malý sál    500,- Kč
Kuchyň a jídelna  500,- Kč
Klubovna 200,- Kč

 

OSTATNÍ

Celý kulturní dům (I. a II. patro)

4 500,- Kč

Velký sál 3 000,- Kč
Hospoda a kuchyň 2 000,- Kč
Malý sál  1 500,- Kč
Kuchyň a jídelna  1 500,- Kč
Klubovna 1 500,- Kč

 

Ceník je platný od 17.2.2023.

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Horní Těšice