Menu
Obec Horní Těšice
Horní Těšice
rozšířené vyhledávání

Červený kříž

Místní skupina ČČK Český červený kříž

V Horních Těšicích pracuje od roku 1962. V zakladatelských letech měla 40 členů. Počet členů se každým rokem snižoval z důvodů úmrtí nebo nezájmu o práci v ČČK. V roce 2009 máme 15 členů, kteří platí příspěvky podle věku. Nedaří se nám získat mladé lidi. Valnou hromadu uskutečňujeme jedenkrát v roce v prvních dvou měsících. Podle potřeby i více. Jsme v blízké spolupráci se zastupitelstvem naší obce. Velkým dílem se podílíme na všech akcích v obci. Naše činnost se nedá vyčíslit hodinami ani korunami. Naši každodenní činností je práce kolem svých domů a veřejného prostranství. Máme zdravotní sestru v důchodu, a když někdo něco potřebuje, ochotně poslouží. Společně s obecním úřadem připravujeme akce jako je výstavka jarních a velikonoční vazby květin, výzdoba stolů, paličkování a různé jiné ruční práce. Dále je to poděkování ženám při Svátku matek, společně také připravujeme Den dětí nebo loučení s prázdninami. Naše členka je v obecním zastupitelstvu a v kulturní komisi, která připravuje kulturní program s dětmi na různých akcích. V obci nemáme školu. Udržujeme pořádek v čekárně autobusu, kolem kaple, parketu a pomníků, které v obci máme. Při všech slavnostních akcích zastupitelstva se stará o květinovou výzdobu v kulturním domě také naše členka. Zdálo by se, že je to normální běžná každodenní práce. Je to však všechno navíc ve svém volném čase. Touto prací přispíváme k tomu, že máme naši obec čistou a upravenou, ale i naše vztahy mezi spoluobčany jsou přátelské a pohodové. Toto všechno dokážeme jen trpělivou a obětavou prací společně se všemi spoluobčany. Za všechnu tuto práci je třeba poděkovat nejen členům zastupitelstva ČČK, ale všem spoluobčanům. Poděkování je třeba obecnímu zastupitelstvu za naši pěknou obec a hlavně paní starostce za její trpělivost s námi všemi. Obecnímu zastupitelstvu přejeme zdraví, štěstí, správné rozhodování a hodně úspěchů ve své práci.

Připravila Rýparová Františka

Info ČČK Horní Těšice

Místní spolek Českého červeného  kříže Horní Těšice hledá nové členy do svých řad. Máme mezi sebou členy, kteří mají chuť tvořit a dělat něco nejen pro sebe, ale i druhé. Proto vás zveme mezi nás. Kolik času a energie nám budete věnovat záleží pouze na vás. Členem se může stát osoba starší 15-ti let. Bližší informace u paní Oravové.

První naši akci v letošním roce byla Tříkralová sbírka pod záštitou Charity Hranice, která v naší obci vynesla 5.933,-Kč. Poděkování patří nejen koledníkům, ale i vám dárcům.

Horní Těšice